Objave informacija o održivosti

Objave na razini subjekta

Feelsgood Capital Partners d.o.o.

Integracija rizika održivosti u proces odlučivanja o ulaganjima

Feelsgood Capital Partners, u daljnjem tekstu "Feelsgood", iznimnu važnost pridaje učinku potencijalnih ulaganja kao i rizicima održivosti u procesu donošenja odluka o ulaganju.

U smislu Uredbe (EU) 2019/2088 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenog 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga, "rizik održivosti" znači okolišni, društveni ili upravljački događaj ili uvjet koji bi, ako do njega dođe, mogao uzrokovati bitan negativan učinak na vrijednost ulaganja.

Kako su dobre okolišne, društvene i upravljačke prakse temelj postizanja pozitivnog društvenog učinka, Feelsgood uzima u obzir i razmatra rizike i prilike održivosti prije i tijekom trajanja ulaganja.

Rizici održivosti procjenjuju se prije donošenja investicije putem ESG dubinske analize koristeći ESG upitnik koji je dostupan ispod. Svi rizici održivosti dokumentiraju se i drže pod kontrolom tijekom ulaganja kroz pristup aktivnog vlasništva. Tijekom trajanja ulaganja, društva se potiču i savjetuju o unaprjeđenju njihovih ESG politika, a ESG je redovita tema u komunikaciji s portfeljnim društvima.

Politike o isplaćivanju primitaka

Sukladno članku 16. (5)(9) Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (NN 21/18, 126/19 i 110/21), Feelsgood nema i ne treba imati politiku o isplaćivanju primitaka.

Izjava o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganju na čimbenike održivosti

Feelsgood Capital Partners razmatra glavne štetne učinke odluka o ulaganju na čimbenike održivosti. U smislu Uredbe (EU) 2019/2088, čimbenici održivosti obuhvaćaju okolišna i socijalna pitanja te pitanja u vezi sa zaposlenicima, poštovanjem ljudskih prava, borbom protiv korupcije i podmićivanja. Pokazatelji glavnih štetnih učinaka (PAI) izračunavaju se jednom godišnje. Izjava o glavnim štetnim učincima na čimbenike održivosti objavljuje se za svaku kalendarsku godinu do 30. lipnja sljedeće godine, počevši od 2022. godine.

Izjava o glavnim štetnim učincima odluka o ulaganju na čimbenike održivosti - 2022

Feelsgood ESG Politika

Feelsgood ESG Questionnaire

Objave na razini financijskih proizvoda

Feelsgood investicijski fond s društvenim učinkom - objave informacija o održivosti

Klikom na “Prihvati sve kolačiće” pristajete na pohranjivanje kolačića na vaš uređaj radi poboljšanja navigacije web-mjesta, analize korištenja web-mjesta i pomoći u našim marketinškim naporima. Pogledajte našu  Politiku privatnosti za više informacija.